Ellen G. White despre 1888, Waggoner și Jones

Ellen G. White

 

RH 22 noiembrie 1892:

Marea strigare a îngerului al treilea a și început în descoperirea neprihănirii lui Hristos, Răscumpărătorul iertător de păcate. Acesta este începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple tot pământul.

RH 1 aprilie 1890:

Am primit scrisori în care eram întrebată dacă solia îndreptățirii prin credință este solia îngerului al treilea, iar eu am răspuns: “Este cu adevărat solia îngerului al treilea."

TM 91, 92:

Domnul, în marea Sa îndurare, a trimis o foarte prețioasă solie prin frații Waggoner și Jones. Această solie urmărește să aducă mai proeminent în fața lumii pe Mântuitorul răstignit, jertfa pentru păcatele întregii lumi... Ea invită poporul să primească neprihănirea lui Hristos, care se manifestă în ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu... Aceasta este solia pe care Dumnezeu a ales-o să fie dată lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie proclamată cu voce tare și însoțită de revărsarea Duhului Său în măsură bogată.

Letter S24, 1892:

Solia prezentată de A.T.Jones și E.J.Waggoner este o solie de la Dumnezeu către biserica Laodicea.

Ms. 2, 1890:

Nu avem nici o îndoială că Domnul a fost cu fratele Waggoner în timp ce vorbea ieri... Întrebarea dumneavoastră este: “A trimis Dumnezeu adevărul? A ridicat Dumnezeu pe acești bărbați să proclame adevărul?” Eu răspund: Da!  Dumnezeu a trimis pe acești bărbați să ne aducă adevărul, pe care nu l-am fi avut dacă Dumnezeu nu trimitea pe cineva cu el...Eu îl primesc, și nu îndrăznesc să ridic mâna împotriva acestor persoane, ca și împotriva lui Hristos, care trebuie recunoscut în mesagerii Săi. Noi am fost în încurcătură, și am nutrit îndoieli, iar comunitățile noastre sunt gata să piară.

EGW 1888 Materials, 1,179:

Dumnezeu a făcut din acești bărbați mesageri care să dea poporului lumină și adevăr.  

Lett.24, 1892:

Nu voi putea uita niciodată experiența pe care am avut-o la Minneapolis, sau lucrurile care mi-au fost descoperite cu privire la spiritul care îi stăpânea pe oameni, la cuvintele rostite sau acțiunile întreprinse în ascultare de puterile răului...La acea întâlnire ei au fost însuflețiți de un alt spirit, și nu au înțeles că acești tineri au fost trimiși de Dumnezeu cu o solie pe care ei au tratat-o cu batjocură și dispreț, fără să priceapă că inteligențele cerești privesc la ei... Eu știu să atunci Duhul lui Dumnezeu a fost insultat.

GCBulletin, 7 feb.1893:

Religia care mărturisește neprihănirea prin credință a fost denunțată ca ducând la entuziasm și fanatism; a fost disprețuită, vorbită de rău, ridiculizată și lepădată. Dar ea este principiul activ al dragostei împărtășită de Duhul Sfânt.

Stest.6,20:

Tot universul a fost martor la tratamentul rușinos la care a fost supus Isus Hristos, reprezentat de Duhul Sfânt. Dacă Hristos ar fi fost în mijlocul lor, ei L-ar fi tratat la fel cum L-au tratat și iudeii.

Stest to RH Office p.16,17:

Scenele care au avut loc la acea întâlnire L-au făcut pe Dumnezeul cerului să-i fie rușine să-i numească pe cei prezenți frații Săi.

Ms.9,1888:

Întâlnirea noastră se apropie de sfârșit, și nu a fost făcută nici o mărturisire, nu s-a produs nici o deschidere ca Duhul lui Dumnezeu să poată veni. Eu m-am întrebat: Ce rost a avut întâlnirea noastră, și de ce au trebuit să vină frații noștri aici, dacă prezența lor nu face decât să depărteze de popor Duhul lui Dumnezeu?

Lett. 14, 12 mai 1889:

Am auzit conversațiile, sarcasmul, expresiile urâte, mărturia mincinoasă și ușurătatea cu care era tratată solia lui Dumnezeu și solii care au adus această solie. Mi s-a spus că această înțelepciune este din abis, în contrast marcant cu înțelepciunea care vine de sus, pe care a exprimat-o Domnul prin apostoli (Iacov 3,13-18).

Letter 19,1892:

Dacă razelor de lumină care au strălucit la Minneapolis li se permitea să-și exercite puterea convingătoare asupra celor care s-au opus ei, dacă toți ar fi cedat și și-ar fi supus atunci voința Duhului lui Dumnezeu, ei ar fi primit cele mai bogate binecuvântări, l-ar fi dezamăgit pe vrăjmaș, și ar fi stat ca niște bărbați credincioși, tare la datoria lor. Ar fi avut o experiență bogată; dar eul a spus, Nu! Eul nu a vrut să fie zdrobit; eul a luptat pentru supremație, și fiecare dintre aceste persoane vor fi testate din nou asupra acelorași puncte la care au eșuat atunci...

EGW 1888 Materials, 217:

Am auzit adevăruri prețioase, la care pot răspunde cu toată inima mea... mă simt extrem de recunoscătoare față de Dumnezeu, căci știu că solia este pentru acest timp.  

TM 79,80:

Unii au cultivat ură împotriva bărbaților pe care Dumnezeu i-a însărcinat să ducă lumii o solie specială. Ei au început la Minneapolis acestă lucrare satanică. Mai târziu, când au văzut și au simțit demonstrația Duhului Sfânt că solia este de la Dumnezeu, au urât-o și mai mult, căci era o mărturie împotriva lor.

Ms.25, 1890:

Ei nu au vrut nici să asculte și nici să înțeleagă. De ce? Ca să nu fie convertiți și să fie obligați să recunoască că toate ideile lor erau greșite. Erau prea mândri să facă așa, și de aceea au persistat în lepădarea sfatului lui Dumnezeu și în lepădarea dovezilor și luminii pe care au avut-o.

EGW 1888 Materials,  1210:

Lumina din cer a fost numită excitare... Trebuie să fim foarte atenți să nu jignim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, numind lucrarea Duhului Sfânt un fel de fanatism.

GW 126:

Domnul lucrează deseori așa cum nu ne așteptăm noi. El ne surprinde descoperindu-și puterea prin uneltele alegerii Sale, în timp ce trece pe lângă cei de la care ne așteptăm noi să vină lumina.

TM 300:

Dați-mi voie să spun că Domnul va proceda în această ultimă lucrare foarte diferit de ordinea firească a lucrurilor, și pe o cale care va fi contrară planurilor omenești... Lucrătorii vor fi surprinși de mijloacele simple pe care le va folosi El spre a îndeplini și desăvârși lucrarea Sa în neprihănire.

Lett. 14, 12 mai 1889:

Joi dimineață am relatat unele lucruri referitoare la sesiunea de la Minneapolis. Le-am arătat modul prin care mi-a descris Domnul starea spirituală a celor care au venit la acea întâlnire. Ei se aflau sub amăgire, cu impresii false în minte. Aceasta era lucrarea lui Satana, căci Domnul urmărea să-Și trezească poporul și să le dea lumină în raze clare și distincte, care ar fi dus la slăvirea lui Hristos. Porunca Domnului către popor prin solii Săi a fost: “Înainte!” Dar Satana se hotărâse să țină poporul departe de lumină, ca binecuvântările bogate ale lui Dumnezeu să nu se reverse asupra delegaților.

TM 64:

Acesta este pericolul care amenință biserica acum, ca planurile oamenilor să marcheze precis calea pe care vine Duhul Sfânt. Deși ei nu recunosc acest lucru, unii au și făcut aceasta. Și deoarece Duhul Sfânt vine, nu ca să laude pe oameni sau să le întărească teoriile greșite, ci spre a mustra lumea de păcat, mulți se depărtează de el.

5T 81:

Domnul va face în zilele noastre o lucrare pe care puțini o anticipează. El va ridica dintre noi oameni care sunt pregătiți mai degrabă de ungerea Duhului Sfânt decât de instituțiile științifice.

TM 410,412,413:

Nimeni să nu se plângă de slujitorii Domnului care prezintă o solie venită din cer. Nu mai căutați greșeli la ei, spunând: "Sunt prea categorici, vorbesc prea dur." S-ar putea să vorbească dur, dar oare nu este necesar? Dumnezeu va face să țiuie urechile ascultătorilor, dacă ei nu vor să asculte vocea și solia Sa. Pastori, nu dezonorați pe Dumnezeul vostru și nu jigniți Duhul Său cel Sfânt, făcând remarci asupra metodelor și manierelor oamenilor pe care El îi alege. Domnul cunoaște caracterul. El vede temperamentul oamenilor pe care i-a ales. El știe că numai niște oameni zeloși, fermi, hotărâți și cu convingeri categorice vor vedea lucrarea aceasta în importanța ei vitală, și vor pune în mărturia lor așa tărie și hotărâre, încât vor dărâma barierele Satanei.

RH 27 mai 1890:

Cei pe care Dumnezeu i-a trimis cu solia Sa nu sunt decât oameni, dar care este caracterul soliei pe care o aduc ei? Îndrăzniți voi să-i întoarceți spatele, sau să tratați cu ușurință avertizările, pentru că Dumnezeu nu s-a consultat cu voi?

EGW 1888 Materials, 426:

Caracterul, motivele și scopurile lucrătorilor pe care i-a trimis Dumnezeu au fost, și vor continua să fie interpretate fals. Oamenii vor vâna cuvinte și afirmații despre care ei presupun că sunt false, mărind și falsificând aceste afirmații. Dar ce fel de lucrare fac acești spectatori? I-a așezat Domnul pe scaunul de judecător, să condamne solia și solii Săi?

Lett. 14, 12 mai 1889:

Spiritul lui Satana a luat controlul și a condus cu putere inimile oamenilor, care s-au deschis la îndoială și asprime, mânie și ură. Toate acestea predominau la acea întâlnire. M-am hotărât să părăsesc sesiunea, să plec din Minneapolis. Am refuzat să mai vorbesc poporului nostru; am consimțit totuși să vorbesc fraților din Scandinavia.  

EGW 1888 Materials,  1126:

Ei vor fi întrebați la judecată: “Cine v-a cerut vouă să vă ridicați împotriva soliei și solilor pe care I-am trimis la poporul Meu cu lumină, har și putere? De ce v-ați ridicat sufletele împotriva lui Dumnezeu? De ce blocați calea cu spiritul vostru înșelător? Și apoi, când a venit dovadă după dovadă, de ce nu v-ați umilit inimile înaintea lui Dumnezeu, să vă pocăiți că ați lepădat solia de îndurare pe care V-am trimis-o?"  

Lett.14, 1889:

Dumnezeu a dat hrană pentru popor la vreme potrivită, dar ei au refuzat-o deoarece nu venea pe calea și în felul în care doreau ei. Frații Jones și Waggoner au prezentat poporului lumină prețioasă, dar prejudecățile și necredința, gelozia și bănuiala rea au blocat ușa inimilor lor, ca nimic să nu poată intra de la acești frați... Tot așa a fost în trădarea, procesul și răstignirea lui Isus, toate acestea au trecut prin fața mea punct cu punct; spiritul satanic a luat controlul și a influențat cu putere inimile omenești, care s-au deschis îndoielilor, urii și mâniei. Toate acestea predominau la acea sesiune (la Minneapolis)...Am fost dusă în casele unde erau cazați frații noștri, unde am văzut multă discuție și sentimente excitate, remarci aspre și ascuțite. Slujitorii pe care i-a trimis Domnul erau caricaturizați, ridiculizați și așezați într-o lumină batjocoritoare. Comentariile...au trecut apoi la mine, iar lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dat să o fac era tratată oricum, numai măgulitor nu. Numele lui Willie White (fiul ei) era tratat cu ușurință, ridiculizat și acuzat; la fel și numele fraților Waggoner și Jones... Voci pe care am fost surprinsă să le aud, se uneau în rebeliune... voci aspre, hotărâte să denunțe (pe sora White). Dintre toți cei care se exprimau cu atâta cruzime, nici unul nu a venit la mine să întrebe dacă aceste afirmații și presupuneri erau adevărate... După ce am auzit aceste lucruri, inima mea a fost zdrobită. Niciodată nu mi-am imaginat ce încredere putem avea în cei care pretind că sunt prieteni, atunci când spiritul lui Satana găsește intrare la inima lor. M-am gândit la criza viitoare, și simțăminte pe care nu le pot exprima în cuvinte m-au înfrânt...”Fratele va da la moarte pe fratele său.”

EGW 1888 Materials,  992:

Domnul a ridicat mesageri și i-a împuternicit cu Duhul Său... Nimeni să nu-și asume riscul de a se interpune între popor și solia din cer.

GCBull. 1893, p.184:

Ar trebui să fim ultimii oameni din lume, ca să ne permitem, oricât de puțin, spiritul de persecuție împotriva celor care poartă solia lui Dumnezeu către lume. Aceasta este trăsătura de caracter cea mai necreștinească care s-a manifestat printre noi de la Minneapolis încoace. Ea va fi văzută cândva în toată grozăvia ei, cu toată povara de nenorociri care a rezultat din ea.

EGW 1888 Materials, 389:

De-a lungul istoriei bisericii din toate secolele, și în special în istoria bisericii AZȘ, noi avem exemple ale celor care au refuzat lumina pe care Dumnezeu a trimis-o prin agenții Săi...Voi respingeți pe Hristos, respingând solia pe care o trimite El. Făcând așa, vă așezați sub controlul prințului întunericului...Dumnezeu a trimis poporului Său solii de lumină, care ar fi fost ca un medicament vindecător, dacă erau primite de ei; dar voi nu ați primit lumina, ca și bărbații din Nazaret. Voi v-ați hotărât să lepădați lumina, voi ați înălțat opiniile și judecata voastră ca fiind mai valoroase decât judecata celor pe care Dumnezeu i-a făcut canale de lumină... Dumnezeu v-a trimis o solie pe care dorește să o primiți, o solie de speranță, lumină și mângâiere pentru poporul Său. Nu este datoria voastră să alegeți canalul prin care trebuie să vină ea. Domnul dorește să vindece rănile oilor și mieilor turmei Sale prin alifia cerească a adevărului că Hristos este neprihănirea noastră...Oile care trebuiesc hrănite sunt împrăștiate pe munții lui Israel; ele mor de foame înghițind teorii uscate...Chiar oamenii care trebuiau să fie în alertă spre a vedea nevoile poporului, ca să fie pregătită calea Domnului, au interceptat lumina trimisă de Dumnezeu poporului Său, și au respins solia harului vindecător. Limbajul sufletului vostru a fost: "Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic."

EGW 1888 Materials, 388-428:

Sunt mulți care depind de interpretarea și explicarea pe care o dau învățătorii religioși... Când Domnul plin de îndurare ne trimite modul de a cunoaște adevărul, iar noi refuzăm ocazia prețioasă și suntem indiferenți la solia Sa, noi insultăm Duhul lui Dumnezeu... Mulți, care refuză solia pe care o trimite Domnul, caută cuie în care să-și agațe îndoielile, să găsească scuze pentru a respinge lumina care vine din cer. În fața evidenței clare, ei spun ca iudeii: “Arătați-ne o minune și vom crede. Dacă acești soli au adevărul, de ce nu vindecă pe bolnavi?” Aceste obiecțiuni îmi aduc aminte de ce se spunea despre Hristos... Cum pot oare frații noștri, care au avut în față istoria Domnului slavei, să își deschidă buzele să rostească cuvintele jignitoare ale ucigașilor Domnului? I-a condus Domnul pe acești frați să spună aceste lucruri? Eu răspund, nu!... Este chiar în fața noastră ziua când Satana va răspunde cererilor acestor îndoielnici, și va prezenta numeroase minuni care să confirme credința celor care caută acest gen de dovadă... Când oamenii își închid ochii în fața luminii pe care Dumnezeu o trimite, ei vor respinge cel mai clar adevăr și vor crede cele mai nebunești erori... Dumnezeu a trimis poporului Său solie după solie, și inima mea a fost zdrobită să văd pe cei despre care credeam că sunt învățați și conduși de Dumnezeu, cum cad sub puterea fermecată a dușmanului, care i-a făcut să respingă adevărul prezent.

EGW 1888 Materials, 388-428:

Sunt mulți care au auzit solia pentru acest timp și au văzut rezultatele ei, dar de teamă ca unii să nu ia poziții extreme, și astfel să apară printre noi fanatismul, au permis imaginației lor să creeze multe obstacole care să împiedice înaintarea lucrării, și au prezentat și altora aceste dificultăți prin discursuri lungi asupra pericolelor acceptării doctrinei. Ei au încercat să contracareze influența soliei adevărului. Să ne imaginăm că ei ar avea succes în eforturile lor; care ar fi urmarea? Solia pentru trezirea unei biserici încropite ar înceta, iar mărturia care înalță neprihănirea lui Hristos ar fi adusă la tăcere. Să ne imaginăm că lucrarea ar fi dată în mâinile acestor oponenți și căutători de greșeli, și li s-ar permite să dea bisericii doctrina și lucrarea pe care ar dori-o ei. Ar prezenta ei ceva mai bun decât a trimis Domnul poporului Său prin agenții Săi aleși?

Lett. 14, 12 mai 1889:

Se spunea despre mine că spun lucruri neadevărate, din cauza afirmației că între mine și frații Waggoner, Jones și Willie White nu a avut loc nici o discuție despre legea din Galateni. Dacă ar fi fost și cu mine tot atât de deschiși cum erau unul cu altul împotriva mea, aș fi putut să le explic totul foarte clar. Am repetat acest lucru de câteva ori, dar ei erau hotărâți să nu accepte cuvântul meu. Ei credeau că noi am venit la conferință înțeleși între noi să luăm poziție în legătură cu legea din Galateni.

EGW 1888 Materials, 388-488:

Este un păcat îngrozitor în ochii lui Dumnezeu ca oamenii să se așeze între popor și solia pe care El vrea să le-o trimită, așa cum fac unii dintre frații noștri acum. Sunt unii care, ca și iudeii, încearcă imposibilul ca să facă fără efect solia lui Dumnezeu. Aceștia care se îndoiesc ar trebui ori să primească lumina adevărului pentru acest timp, ori să se dea laoparte din drum, ca alții să aibă ocazia să primească adevărul... Cei care trăiesc chiar înainte de a doua venire a lui Hristos pot aștepta o bogată măsură a Spiritului Sfânt, dar dacă... Dumnezeu a vorbit vreodată prin mine, unii dintre conducătorii noștri vor merge pe aceeași cale în lepădarea soliei, ca iudeii din timpul lui Hristos.

TM 467,468:

Prejudecățile și opiniile care au predominat la Minneapolis n-au dispărut nicidecum; semințele semănate acolo sunt gata să răsară la viață și să dea o recoltă bogată. Vârfurile au fost tăiate, dar rădăcinile nu au fost niciodată smulse, iar ele continuă să otrăvească judecata, să pervertească percepția și să orbească înțelegerea celor care vin în contact cu solia și solii... Necredința și-a făcut drum în rândurile noastre... Religia multora dintre noi va fi religia israelului apostaziat, pentru că ei țin la calea lor și uită calea Domnului. Adevărata religie, singura religie a Bibliei, care propovăduiește iertarea doar prin meritele unui Mântuitor răstignit și înviat, care mărturisește neprihănirea prin credință în Fiul lui Dumnezeu, a fost disprețuită, vorbită de rău, ridiculizată și lepădată... Ce viitor ne așteaptă, dacă nu reușim să ajungem la unitatea credinței?

RH Extra 22 dec.,1890:

În manifestarea puterii care va lumina pământul cu slava ei, oamenii vor vedea ceva care, în orbirea lor, li se va părea periculos, care le va trezi temeri, și se vor așeza împotriva ei. Deoarece Domnul nu lucrează conform cu ideile și așteptările lor, ei se vor opune lucrării.

EGW 1888 Materials,  803:

După Conferința Generală din 1888, Satana a lucrat cu o putere specială prin elemente neconsacrate, spre a slăbi încrederea poporului lui Dumnezeu în vocea care a apelat la ei în toți acești ani.

RH 27 mai 1890:

Solia îngerului al treilea nu va fi înțeleasă. Lumina care va lumina tot pământul cu slava ei va fi numită lumină falsă de cei care refuză să înainteze în slava ei crescândă.

EGW 1888 Materials, 1043:

Ei au fost mânați de un alt spirit la acea întâlnire, și nu au știut că Dumnezeu a trimis pe acești tineri, A.T.Jones și E.J.Waggoner, cu o solie specială la ei, pe care au tratat-o cu batjocură și dispreț, neînțelegând că inteligențele cerești privesc asupra lor și le înregistrează cuvintele în cărțile din cer.

Lett. 14, 12 mai 1889:

Joi am participat din nou la întâlnirea de dimineață, și am simțit că trebuie să fiu mai explicită. Am fost îndemnată să vorbesc mai deschis despre sesiunea de la Minneapolis și despre spiritul pe care l-au adus acolo frații noștri. Am simțit că nu este suficient să continui a vorbi în termeni generali, rostind adevăruri care pot fi acceptate, dar care nu taie profund în tablele de carne ale inimii. Lucrarea care ne stă în față cere mai mult decât cuvinte moi, căci tot ce seamănă cu spiritul care s-a manifestat la Minneapolis - îndoieli, șicane, jocuri de cuvinte, lepădarea mustrărilor clare ale Duhului lui Dumnezeu și etichetarea lor ca fiind fabule, interpretarea greșită și mistificarea cuvintelor - toate acestea se află sub mustrarea lui Dumnezeu.

EGW 1888 Materials, 1129:

Influența care s-a dezvoltat din opoziția împotriva luminii și adevărului la Minneapolis a tins să facă fără efect lumina pe care Dumnezeu a dat-o poporului Său prin Mărturii.

Lett. 14, 12 mai 1889:

În acești patruzeci și cinci de ani de experiență mi s-a arătat viața, caracterul și istoria patriarhilor și profeților care au fost trimiși la poporul lui Dumnezeu cu o solie, și de fiecare dată Satana fabrica vreun raport mincinos, care să producă diferențe de opinii sau să îndrepte interesul în altă parte, ca poporul să fie lipsit de binele pe care îl oferea Domnul. Tot așa a fost în cazul acesta, când un spirit ferm, încăpățânat și aspru a luat inimile în stăpânire, iar cei care au cunoscut odată harul lui Dumnezeu, și au simțit puterea lui înnoitoare, au fost amăgiți, lucrând sub amăgire în tot timpul sesiunii; nu a trebuit decât o mică sămânță de îndoială, care să găsească teren fertil în inimile celor care nu aveau o legătură vie cu Dumnezeu, ca aceste inimi să devină de piatră și imposibil de impresionat. Pasiunile lor josnice au fost stârnite și li s-a oferit ocazia să dea pe față spiritul de gloată.

Lett. 14, 12 mai 1889:

Invidia, gelozia, vorbirea de rău, bănuiala rea și acuzarea altora au fost considerate un dar special de la Dumnezeu, când ele miros de departe a fi spiritul marelui acuzator al fraților. Există un spirit de fariseism, un spirit dur și lipsit de simpatie, care a lăsat pe mulți în descurajare, astfel turma Domnului rămânând să piară în pustie. Oameni au fost așezați acolo unde doar Dumnezeu trebuia să fie... Am hotărât să port solia pe care mi-o dă Dumnezeu fără să calculez consecințele, chiar dacă oamenii ascultă sau nu.

EGW 1888 Materials, 1575:

Unii au tratat Spiritul Sfânt ca pe un musafir nepoftit, refuzând să primească darul prețios, refuzând să-l recunoască, întorcându-i spatele și condamnându-l ca fanatism... Lumina care urmează să lumineze tot pământul cu slava ei a fost respinsă și, prin acțiunea propriilor noștri frați, a fost ținută în mare măsură departe de lume.

EGW 1888 Materials, 1656:

Voi ați urât solii trimiși din cer. Ați manifestat împotriva lui Hristos o prejudecată de același caracter, dar mai jignitoare față de Dumnezeu, decât cea a națiunii iudaice.

RH 27 ianuarie 1890:

Mi-am prezentat mărturia la întâlnirea pastorilor, și Domnul mi-a dat o măsură bogată din Duhul Său. Am insistat pe lângă frații din poziții de răspundere să nu izgonească pe Duhul lui Dumnezeu din inimile lor prin încăpățânarea de a respinge mărturiile pe care le trimite Dumnezeu pentru mustrare și avertizare. Am văzut că ei Îl dezonorau pe Dumnezeu în multe feluri. Inimile lor nu erau eliberate de prejudecăți. Le-am spus: “Nu acceptați cuvintele nici unui om, ci mergeți voi înșivă la Scriptură. Nu întoarceți spatele soliilor pe care le trimite Dumnezeu, așa cum ați făcut la Minneapolis. Analizați cu rugăciune fiecare punct, cu inimile deschise. Primiți fiecare rază de lumină trimisă. Ceea ce a fost prezentat în fața voastră merită o atenție serioasă. Adevăruri care au fost îngropate sub grămezi de gunoi trebuiesc scoase la lumină și așezate la locul lor.”

EGW 1888 Materials,  707:

La acea întâlnire am avut de câteva ori lumină specială din cer. Niciodată nu am simțit mai clar acțiunea Duhului Sfânt asupra mea ca la acea întâlnire. Știu că îngerii lui Dumnezeu stăteau alături de mine să mă ajute. Se părea că trăiesc în lumina clară a Soarelui Neprihănirii, dar spiritul care predomina la acea întâlnire nu era Spiritul lui Dumnezeu. A trebuit să rostesc o mărturie hotărâtă împotriva spiritului care stăpânea acolo, și de atunci, Domnul a lucrat la fiecare adunare la care am participat, dar mărturia mea a fost tratată cu indiferență, ca o poveste. Am fost acuzată că sunt influențată de fiul meu W.C.White, de A.T.Jones și de E. J.Waggoner.

EGW 1888 Materials, 753:

Poziția luată la Battle Creek a fost pulsul multor comunități. Puterea lui Dumnezeu, darurile bogate pe care dorește să le reverse, nu sunt dorite decât dacă oamenii marchează ei înșiși calea pe care trebuie să lucreze Dumnezeu. Domnul Dumnezeul lui Israel a deschis ferestrele cerului să trimită pe pământ potop de lumină, dar în multe cazuri nu a fost loc pentru așa ceva, deși fiecare persoană - slujitor, pastor, cei din poziții de răspundere - ar fi trebuit să primească adevărul, vechi sau nou, și ar fi trebuit să strige, cu tact misionar și bucurie: “Toți cei ce însetați, veniți la ape!”

EGW 1888 Materials, 1229:

Dumnezeu plănuise să lucreze cu putere prin Duhul Său la acea întâlnire de la Minneapolis, pentru toți cei care vor renunța la calea și voința lor. El ar fi făcut din acea ocazie o foarte prețioasă școală pentru cei ce s-ar fi lăsat învățați. Oricât ar fi fost ei de slabi și nedesăvârșiți, dacă își dădeau seama de slăbiciunea și ignoranța lor spirituală, ei ar fi primit putere și iluminare divină. În acel timp de perplexitate, dacă, în loc de glume, jigniri și insulte, ar fi fost rugăciune fierbinte și efort de a promova armonia și unitatea, ar fi fost câștigate biruințe foarte prețioase, ceea ce ar fi plasat lucrarea cu mulți ani înainte și ar fi salvat multe suflete. Dar, pentru că s-a acționat după aranjamentele lui Satana și s-au manifestat trăsăturile lui de caracter, a făcut ca înregistrarea din cărțile cerești să sune astfel: "Nedemni de încredere când sunt în joc interese majore."

După ce am părăsit Minneapolis, bătălia a trebuit să fie dusă iar și iar. A fost pierdut timp, suflete, vieți puse în pericol, toate acestea deoarece oamenii se simțeau mulțumiți de sine și nu doreau să meargă pe calea Domnului. Acest proces de testare continuă în viața fiecărui individ. Fiecare acțiune este făcută în fața ochilor întregului univers.

6T 426:

Astăzi, o mare parte din cei care compun adunările noastre sunt morți în greșeli și păcate... Ani de zile ei s-au complăcut să asculte cele mai solemne și cutremurătoare adevăruri, dar nu le-au pus în practică. Îndreptățirea prin credință și neprihănirea lui Hristos nu produc în ei un răspuns de dragoste și mulțumire.

RH 3 sept. 1889:

Nu există nici unul dintr-o sută care să înțeleagă pentru sine adevărul biblic despre acest subiect - îndreptățirea prin credință - care este atât de necesar pentru binele nostru prezent și viitor.

GW 301:

... comunitățile noastre mor din lipsa predicării subiectului neprihănirii prin credință în Hristos.

EV 270:

Mărturia solemnă, de care depinde destinul întregii biserici, a fost puțin apreciată, dacă nu în întregime respinsă.

GCBull. 7 febr.1893:

Religia care mărturisește neprihănirea prin credință a fost denunțată ca ducând la entuziasm și fanatism; a fost vorbită de rău, ridiculizată și lepădată. Dar ea este principiul activ al dragostei împărtășită de Duhul Sfânt.

TM 467, 1890:

Prejudecățile și opiniile care au predominat la Minneapolis nu au dispărut nicidecum.  

EV 190:

Mulți mi-au scris întrebându-mă dacă solia îndreptățirii prin credință este solia îngerului al treilea, iar eu am răspuns: “Este cu adevărat solia îngerului al treilea.”

6T 19 (GCBull. 1893):

Solia neprihănirii lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt la altul al pământului, pregătind calea Domnului. Aceasta este slava lui Dumnezeu care încheie lucrarea îngerului al treilea.

RH 22 nov. 1892 (1SM 363):

Timpul încercării este chiar asupra noastră, căci marea strigare a îngerului al treilea a și început prin descoperirea neprihănirii lui Hristos, Răscumpărătorul iertător de păcate. Acesta este începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple tot pământul.

7BC 964:

Solia laodiceană a răsunat. Luați această solie în toate fazele ei și prezentați-o poporului, oriunde Providența deschide calea. Îndreptățirea prin credință și neprihănirea lui Hristos sunt temele care trebuiesc prezentate unei lumi care piere.

SD 259:

Ca ambasadori ai lui Hristos, ei trebuie să cerceteze Scripturile în căutarea adevărurilor ascunse sub gunoiul erorilor; şi fiecare rază de lumină primită trebuie comunicată altora. Un singur interes va predomina, un singur subiect le va înghiţi pe toate celelalte: Domnul, neprihănirea noastră.

Letter 21 dec.1892:

Predicarea lui Hristos răstignit, Hristos neprihănirea noastră, este ceea ce satisface foamea sufletului... Când noi câștigăm interesul poporului în acest mare adevăr central, inima este umplută de credință, speranță și curaj.

RH 3 sept. 1899:

Solia prezentă - îndreptățirea prin credință - este o solie de la Dumnezeu; ea poartă împuternicire divină, căci rodul ei este sfințirea.

9T 152:

"Vă voi da o inimă nouă” (Ezechiel 36,26). Nu este aceasta, înnoirea omului, cea mai mare minune care poate fi realizată?

ML 26:

Această schimbare este minunea minunilor. O schimbare realizată prin Cuvânt este una dintre cele mai mari taine ale Cuvântului. Noi nu o putem înțelege; doar putem crede...O cunoaștere a acestui mister procură cheia pentru toate celelalte. Ea deschide sufletului comorile universului, posibilitățile dezvoltării infinite.

EGW 1888 Materials:

Fratele A.T. Jones s-a străduit cu credincioșie să instruiască pe cei adunați, frângând Pâinea Vieții pentru sufletele lor... Planul de mântuire a fost descris atât de simplu și atât de clar (Vol.1, p. 280).

Dacă solia prezentată aici nu este adevăr prezent pentru timpul nostru, eu nu pot spune cum putem stabili care este adevărul (p. 286).

Lumina pe care o dă Dumnezeu poporului Său poate fi disprețuită, refuzată și lepădată, dar este tratată așa cu un mare risc pentru sufletele oamenilor. Frații mei, Dumnezeu lucrează pentru noi, iar eu sunt teribil de îngrijorată ca nu cumva vreo rază de lumină cerească să fie privită cu indiferență. Solia lui Dumnezeu pentru oameni trebuie apreciată și cultivată. Dacă nu apreciem lumina cerului, ea ne va condamna; poziția noastră va fi ca a evreilor, când L-au respins pe Domnul vieții și slavei (Vol. 2, p.512).

Am auzit comentarii batjocoritoare, pline de sarcasm, la adresa solilor și soliei - acea doctrină care se deosebea de ideile lor despre adevăr; mi s-a spus că în fiecare cameră (unde erau cazați delegații) a existat un martor, la fel de sigur ca și la petrecerea din palatul lui Belșațar (p.517).

Solia dată nouă de frații A.T. Jones și E.J.Waggoner este solia lui Dumnezeu către biserica Laodicea (Vol.3,p. 1052).

Influența care a rezultat din opoziția față de lumina și adevărul de la Minneapolis a tins să facă fără efect lumina pe care a dat-o Dumnezeu poporului Său prin Mărturii (p.1129).

“De ce nu acceptați solia pe care o trimit prin servii Mei? De ce îi pândiți pe acești oameni spre a găsi ceva demn de îndoială la ei, deși ar fi trebuit să primiți solia care poartă amprenta Celui Prea Înalt?” (p.1138).

EGW 1888 Materials (Letter 19D, to O.A.Olsen, 1 septembrie 1892):

Eu întreb: Ce înseamnă această bătălie și ceartă în mijlocul nostru? Ce înseamnă acest spirit aspru și violent care se manifestă în comunitățile și instituțiile nastre, și care este cu totul necreștin? Mă doare teribil inima văzând cât de repede sunt criticate cuvintele sau acțiunile fraților Jones sau Waggoner, cât de repede multe minți trec cu vederea tot binele care a fost făcut prin ei în ultimii câțiva ani, fără să vadă nici o dovadă că Dumnezeu lucrează prin aceste instrumente. Ei vânează greșeli pentru a putea condamna, iar atitudinea lor față de acești frați, care s-au angajat așa zelos într-o lucrare bună, arată că în inima lor există sentimente de vrăjmășie și ură. Avem nevoie de puterea convertitoare a lui Dumnezeu asupra inimilor și minților. Încetați să mai supravegheați și să bănuiți pe frații voștri!

EGW 1888 Materials, p. 1067:

„Niciodată mai înainte nu am văzut în poporul nostru o asemenea fermă mulțumire de sine și indispoziție de a primi și a recunoaște lumina, așa cum s-a întâmplat la Minneapolis… Ei erau mânați de același spirit care a inspirat pe Core, Datan și Abiram. Acești bărbați din Israel erau hotărâți să se opună oricărei dovezi care i-ar fi dovedit că sunt greșiți, și au înaintat mereu pe drumul împotrivirii până când mulți au fost atrași să se unească cu ei. Cine erau aceștia? Nu cei slabi, ignoranți sau neștiutori. În acea rebeliune erau 250 de conducători ai adunării poporului, oameni cu nume.”

EGW 1888 Materials, p. 1067:

Când m-am hotărât să părăsesc Minneapolis, îngerul Domnului a stat alături de mine și a zis: “Să nu faci acest lucru; Dumnezeu are aici o lucrare pentru tine. Poporul repetă aici revolta lui Core, Datan și Abiram. Eu te-am așezat într-o poziție potrivită, dar cei care nu sunt în lumină nu vor recunoaște acest lucru; ei nu vor asculta mărturia ta; dar Eu voi fi cu tine; puterea și harul Meu te vor susține. Ei nu te disprețuiesc pe tine, ci pe solii și solia pe care o trimit poporului Meu. Ei au arătat dispreț pentru cuvântul Domnului. Satana le-a orbit ochii și le-a pervertit judecata și dacă aceștia nu se pocăiesc de păcatul lor, această nesfințită aroganță care îl insultă pe Duhul Sfânt, ei vor umbla în întuneric. Dacă nu se pocăiesc și se convertesc, ca să îi pot vindeca, voi lua sfeșnicul de la locul lui. Ei și-au pierdut vederea spirituală. Ei nu vor ca Dumnezeu să-Și manifeste Spiritul și puterea, căci ei manifestă un spirit de batjocură și dezgust față de cuvântul Meu. Practica lor zilnică este ușurătatea, batjocura, ironia și glumele. Ei nu și-au propus să Mă caute. Ei merg în lumina propriilor lor scântei și dacă nu se vor pocăi, vor sfârși în durere. Așa zice Domnul: Stai la postul datoriei tale, căci Eu sunt cu tine, nu te voi lăsa și nu te voi părăsi.” Nu am îndrăznit să nu ascult aceste cuvinte ale lui Dumnezeu.

RH 23 iulie 1889:

La întâlnirea de la Kansas, m-am rugat lui Dumnezeu ca puterea vrăjmașului să fie zdrobită, și poporul care a fost în întuneric să-și poată deschide inima și mintea în fața soliei pe care El o trimite, ca să poată vedea adevărul, nou pentru multe minți, ca un adevăr vechi într-un cadru nou. Capacitatea de înțelegere a poporului lui Dumnezeu a fost orbită; căci Satana a prezentat greșit caracterul lui Dumnezeu.  Bunul și delicatul nostru Domn a fost prezentat în fața poporului îmbrăcat în trăsăturile de caracter ale lui Satana, iar bărbații și femeile care au căutat adevărul au privit la Dumnezeu așa de mult într-o lumină falsă, încât este greu să împrăștii norul care ascunde de ochii lor slava Sa. Mulți au trăit într-o atmosferă de neîncredere, și se pare că le este aproape imposibil să se prindă de nădejdea care le este prezentată în evanghelia lui Hristos.

6T20:

Adevărurile soliei îngerului al treilea au fost prezentate de unii ca o teorie uscată; dar această solie trebuie să Îl prezinte pe Hristos cel Viu. El trebuie să fie descoperit ca Cel dintâi și Cel de pe urmă, ca Lăstarul din rădăcina lui David, ca  Luceafărul strălucitor al dimineții. Prin această solie, caracterul lui Dumnezeu în Hristos trebuie prezentat lumii.

Letter to O.A.Olsen 127, 1896:

Domnul nu a fost amestecat în plecarea noastră din America. Domnul nu mi-a descoperit că a fost voia Sa ca eu să părăsesc Battle Creek. Domnul nu a plănuit aceasta, dar v-a lăsat pe toți să acționați după propria voastră imaginație. Domnul ar fi dorit ca Willie C. White, mama sa și colaboratorii ei să rămână în America. Era nevoie de noi în centrul lucrării, și dacă percepția voastră spirituală ar fi recunoscut situația adevărată, nu ați fi fost niciodată de acord cu mișcarea pe care ați făcut-o. Dar Domnul citește inimile tuturor. Dorința voastră de a ne vedea plecați era așa de mare, încât Domnul a permis ca acel lucru să aibă loc. Aceia care erau obosiți de mărturii au fost lăsați fără persoanele care le purtau. Îndepărtarea noastră din Battle Creek urmărea să lase pe oameni să aibă propriile dorințe și căi, pe care le considerau superioare căii Domnului.

Rezultatul este în fața voastră. Dacă v-ați fi aflat pe o poziție corectă, această hotărâre nu s-ar fi luat atunci. Domnul ar fi lucrat pentru Australia prin alte mijloace, și o influență puternică ar fi fost menținută la Battle Creek, marea inimă a lucrării.

Am fi stat acolo umăr la umăr, construind o atmosferă sănătoasă care să fie simțită în toate conferințele noastre. Nu Domnul a conceput acest plan. N-am primit nicio rază de lumină pentru a părăsi America. Dar când Domnul mi-a prezentat problema așa cum era în realitate, eu nu am spus nimănui acest lucru, deoarece știam că nimeni nu va putea înțelege problema în toate implicațiile ei. Când am plecat, mulți au răsuflat ușurați, dar Domnul a fost întristat, deoarece El hotărâse ca noi să stăm la cârma mașinăriei de la Battle Creek.

EGW 1888 Materials, 447:

„Cred că va avea loc o hotărâtă înaintare în poporul nostru, un efort și mai susținut de a ține pasul cu solia îngerului al treilea. Ne putem aștepta în fiecare clipă la noi și surprinzătoare inițiative ale lui Satana prin agenții lui, și nu este oare necesar ca poporul lui Dumnezeu să fie treaz, nu trebuie să devină ei tari prin puterea Celui Atotputernic? Înțelepți în înțelepciunea lui Dumnezeu? O criză se desfășoară în guvernarea divină, în care ceva mare și decisiv trebuie făcut. Întârzierea nu mai poate fi prelungită mult timp.

EGW 1888 Materials, 1574:

Satana a reușit în mare măsură să îndepărteze de la poporul nostru puterea specială a Duhului Sfânt, pe care Dumnezeu dorea să le-o împărtășească. Vrăjmașul i-a împiedicat să obțină eficiența pe care ar fi putut să o aibă în comunicarea adevărului către lume, așa cum l-au proclamat apostolii în ziua cincizecimii. Lumina care trebuie să lumineze întreg pământul cu slava ei a fost respinsă și, prin acțiunea propriilor noștri frați, a fost într-o mare măsură ținută departe de lume.

EGW 1888 Materials, 620:

Niciodată nu am trecut printr-o asemenea scenă de conflict, prin asemenea atitudine determinată de împotrivire față de adevăr – față de lumina pe care Domnul a binevoit să mi-o dea – așa cum s-a întâmplat de la Minneapolis încoace. De nenumărate ori am simțit nevoia să mă despart definitiv de acest element împotrivitor, dar de fiecare dată Domnul mi-a făcut cunoscut că trebuie să stau la postul datoriei mele și că El va fi alături de mine.

EGW 1888 Materials, 1565:

Cred că niciodată nu voi mai fi chemată să stau sub directa călăuzire a Duhului lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat la Minneapolis. Prezența lui Isus era cu mine… În camerele ocupate de unii dintre frații noștri se auzeau glume, bătaie de joc, critică și râs. Manifestările Duhului Sfânt erau atribuite fanatismului. Cine cerceta Scripturile, ca nobilii bereeni, să vadă dacă lucrurile pe care le-au auzit erau adevărate? Scenele care au avut loc la această întâlnire L-au făcut pe Dumnezeul cerului să-I fie rușine să-i numească pe cei prezenți frații Săi”

EGW 1888 Materials, 1052:

Solia prezentată de A.T.Jones și E.J.Waggoner este solia lui Dumnezeu către biserica Laodicea, și vai de cei care mărturisesc a crede adevărul prezent, și totuși nu reflectă asupra altora razele de lumină trimise de Dumnezeu.

EGW 1888 Materials, 1179:

Dumnezeu a făcut din acești bărbați mesageri care să dea poporului lumină și adevăr. 

EGW 1888 Materials, 1043:

Ei au fost mânați de un alt spirit la acea întâlnire, și nu au știut că Dumnezeu a trimis pe acești tineri, A.T.Jones și E.J.Waggoner, cu o solie specială la ei, pe care au tratat-o cu batjocură și dispreț, neînțelegând că inteligențele cerești privesc asupra lor și le înregistrează cuvintele în cărțile din cer.

EGW 1888 Materials, 228:

Știu cum privea Dumnezeu spiritul și acțiunile lor, și dacă au făcut așa din ignoranță, sau din cauza unor idei pervertite, au avut toate ocaziile pe care le poate da Dumnezeu să știe că El a dat acestor bărbați, A.T.Jones și E.J.Waggoner, o lucrare de făcut, și o solie de purtat, care este adevăr prezent pentru acest timp.

EGW 1888 Materials, 673:

Solii având acreditare divină au fost trimise poporului lui Dumnezeu; slava, maiestatea, neprihănirea lui Hristos, pline de har și de adevăr, au fost prezentate; plinătatea dumnezeirii în Isus Hristos au fost așezate înaintea noastră cu frumusețe și delicatețe, spre a încânta pe toți cei a căror inimă nu este închisă de prejudecăți. Știm că Dumnezeu a lucrat în mijlocul nostru. Am văzut suflete întoarse de la păcat la neprihănire.

EGW 1888 Materials, 992:

Domnul a ridicat mesageri și i-a împuternicit cu Duhul Său... Nimeni să nu-și asume riscul de a se interpune între popor și solia din cer.

EGW 1888 Materials, 163:

Dr. Waggoner ne-a vorbit de o manieră deschisă. Există adevăr prețios în ceea ce a spus el. Unele lucruri prezentate în legătură cu legea din Galateni, dacă înțeleg bine poziția lui, nu se armonizează cu poziția pe care am avut-o eu asupra acestui subiect; dar adevărul nu are nimic de pierdut prin investigare. De aceea eu pledez, pentru numele lui Hristos, să veniți la Oracolele vii, și să-L căutați pe Dumnezeu cu rugăciune și umilință…

„Eu aleg să manifest umilință a inimii, și sunt dispusă să fiu învățată ca un copilaș. Domnul a fost binevoitor cu mine, și mi-a dat multă lumină, și totuși eu știu că El conduce și alte minți, că descoperă și altora tainele Cuvântului Său, și de aceea sunt gata să primesc fiecare rază de lumină pe care Dumnezeu mi-o trimite, chiar dacă ea vine prin cel mai umil dintre slujitorii Săi.

„De un lucru sunt sigură: Ca și creștini, nu aveți niciun drept să nutriți sentimente de vrăjmășie, lipsă de amabilitate și prejudecăți față de dr. Waggoner, care și-a prezentat vederile într-un mod deschis, franc, așa cum se cuvine unui creștin…

„Eu cred că unele interpretări, pe care dr. Waggoner le dă Scripturii, nu sunt corecte. Dar cred că el este de o cinste desăvârșită în vederile sale, și de aceea voi respecta simțămintele lui, și îl voi trata ca pe un onorabil creștin. Nu am niciun motiv să cred că el nu este la fel de prețuit de Dumnezeu ca oricare dintre frații mei, și îl voi privi ca pe un frate creștin, câtă vreme nu există dovezi că el nu este vrednic de un asemenea tratament. Faptul că el susține cu sinceritate anumite interpretări ale Scripturii diferite de ale mele sau ale dumneavoastră, nu este un motiv să-l tratăm ca pe un inculpat, un om periculos, și să facem din el subiect de critică nejustificată. Nu avem dreptul să ne exprimăm opoziția față de el, sau față de învățăturile lui, decât dacă putem prezenta argumente serioase pentru o astfel de poziție, arătându-i că este eronat…

„Văd frumusețe în prezentarea neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea, așa cum doctorul a expus-o în fața noastră… Nu este posibil ca el, prin cercetare serioasă, cu rugăciune, a Scripturilor, să fi văzut lumină mai multă asupra anumitor puncte? Ceea ce s-a prezentat se armonizează perfect cu lumina pe care Dumnezeu a binevoit să mi-o dea de-a lungul acestor mulți ani de experiență. Dacă frații noștri pastori ar accepta doctrina care a fost prezentată atât de clar – neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea - și eu știu că ei trebuie să o accepte, prejudecățile lor nu ar avea atâta putere, iar poporul ar fi hrănit la vreme potrivită…

„Nu există nicio scuză pentru agitația care a fost creată la această întâlnire. Este prima oară când am avut ocazia să ascult ceva despre acest subiect. Nu am avut discuții cu fiul meu, Willie White, cu dr. Waggoner, sau cu A.T.Jones. La această întâlnire am auzit pentru prima oară argumentele fratelui Waggoner pentru poziția sa. Mesajele venite de la președintele dumneavoastră de la Battle Creek sunt calculate să vă împingă să luați decizii pripite și poziții categorice; dar eu vă avertizez împotriva acestui lucru.

EGW 1888 Materials, 166:

Însoțitorul meu a spus: ‚Mai este multă lumină care trebuie să strălucească din legea lui Dumnezeu și din evanghelia neprihănirii. Această solie, înțeleasă în adevăratul ei caracter, și proclamată prin Duhul, va lumina pământul cu slava ei. Marea și decisiva chestiune trebuie adusă înaintea tuturor popoarelor, neamurilor și limbilor. Lucrarea care va încheia solia îngerului al treilea va fi însoțită de o putere care va trimite razele Soarelui Neprihănirii în toate aspectele vieții, și se vor lua decizii pentru Dumnezeu ca Guvernator suprem; legea Sa va fi văzută ca fiind regula guvernării Sale.

EGW 1888 Materials, 167:

Mi s-a arătat că Isus ne va descoperi prețioase adevăruri vechi într-o lumină nouă, dacă suntem gata să le primim; dar ele trebuiesc primite chiar pe calea pe care Domnul alege să le trimită. Cu inimi umile, sensibile, cu respect și dragoste unul pentru altul, cercetați Bibliile voastre. Lumina s-ar putea să nu vină după planurile pe care le fac oamenii. Dar toți care au respect pentru cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este el, toți cei care fac voia Lui după toată puterea lor, vor înțelege doctrina, dacă este de la Dumnezeu sau nu, indiferent de efortul pe care îl face vrăjmașul de a produce confuzie și nesiguranță față de Cuvântul lui Dumnezeu.

EGW 1888 Materials, 169:

Vor veni oameni, în spiritul și puterea lui Ilie, spre a pregăti calea celei de-a doua veniri a lui Isus. Lucrarea lor este să îndrepte lucrurile strâmbe. Anumite lucruri trebuie dărâmate, altele trebuie ridicate. Comorile vechi trebuiesc reașezate în cadrul adevărului.

EGW 1888 Materials, 171-175:

Voi știți bine că lumină prețioasă a strălucit din legea lui Dumnezeu, în timp ce neprihănirea lui Hristos a fost prezentată în legătură cu acea lege. Dr. Waggoner a adus în fața voastră lumină prețioasă – nu lumină nouă, ci vechea lumină care a fost pierdută de multe minți, și care acum strălucește în raze clare.

EGW 1888 Materials, 179:

Această întâlnire a fost cea mai dureroasă experiență a vieții mele; și totuși, simt prezența lui Isus care mă susține. Înțeleg de ce inima mea este plină de prevestiri funeste. Pe când eram în Europa, mi-au fost prezentate capitole din experiența viitoare a poporului lui Dumnezeu, și care s-au împlinit la această sesiune.

EGW 1888 Materials, 1486:

Domnul vine, dar cei care s-au aventurat să se opună luminii pe care Dumnezeu o revărsa în măsură bogată la Minneapolis, care nu și-au umilit inimile înaintea lui Dumnezeu, vor continua să meargă pe drumul împotrivirii, zicând: ‘Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui?’ Drapelul purtat de toți cei care proclamă solia îngerului al treilea este acoperit cu o altă culoare, care realmente îl omoară. Aceasta se întâmplă acum.

EGW 1888 Materials, 992:

Mustrarea Domnului va fi asupra celor care se erijează în gardieni ai doctrinei, și vor bloca drumul ca să nu ajungă la poporul lui Dumnezeu mai multă lumină. O mare lucrare urmează să aibă loc, și Dumnezeu vede că frații noștri conducători au nevoie de mai multă lumină, ca să se poată uni cu solii pe care El îi trimite spre a realiza lucrarea aceea. Domnul a ridicat mesageri și i-a împuternicit cu Spiritul Său, spunând: „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalță-ți glasul ca o trâmbiță, și vestește poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!” (Isa 58:1). Nimeni să nu își asume riscul de a se așeza între popor și solia din cer. Solia lui Dumnezeu va ajunge la popor, și dacă nu ar exista printre oameni nicio voce care să o comunice, chiar pietrele vor striga. Fac apel la fiecare pastor să caute pe Domnul, să dea la o parte mândria, să renunțe la lupta pentru supremație, și să-și umilească inima înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce ține comunitățile noastre în starea aceasta de slăbiciune este inima înghețată, necredința celor care trebuiau să aibă credință.

EGW 1888 Materials, 536-545:

Acum, dacă aceasta este lucrarea mea, și dacă Dumnezeu așteaptă de la mine să mă ridic și să mă opun acestei atitudini, o voi face. Dar cât timp va mai dura până când vă decideți dacă primiți sau nu mărturia mea? Cât timp va mai dura până când ea va avea vreo importanță pentru voi? Cât timp va mai dura până când veți accepta cuvântul care a fost în mijlocul nostru chiar de la început? Cât timp veți mai respinge și lepăda mărturia, în favoarea propriilor voastre simțăminte, idei și impulsuri? Am stat aici și am luptat pentru fiecare centimetru de teren ca să putem avea chiar solia care a fost dată acestui popor, ca să pot lucra împreună cu Dumnezeu. Vreau să știu cât va permite Dumnezeu acestui popor să nege, și să blocheze calea, ca lumina pe care El a trimis-o poporului Său să nu ajungă la ei. Cât timp ne vom mai confrunta cu această situație? [Dacă ar fi știut că vor fi peste 120 de ani, sora White ar fi leșinat acolo, la amvon, înaintea întregii adunări a conducătorilor de la Battle Creek]. Cât timp va mai fi oferită acestui popor îndurarea lui Dumnezeu în zadar? Apelez la voi, pentru numele lui Hristos, eliberați calea Împăratului, și nu vă jucați cu Duhul lui Dumnezeu!

„Am călătorit din loc în loc, la diferitele adunări de tabără, ca să pot sta umăr la umăr cu mesagerii lui Dumnezeu, despre care știam că sunt mesagerii lui Dumnezeu, despre care știam că au o solie pentru poporul Său. Am prezentat solia mea alături de ei, în totală armonie cu solia pe care o purtau ei.

„Și ce am văzut? Am văzut o putere însoțind solia, peste tot pe unde am lucrat – iar unii știu cât de greu am lucrat. Cred că ne-a luat o săptămână întreagă, din zori și până în noapte, la Chicago, ca să aducem în mințile fraților aceste idei… A durat mai bine de o săptămână până când s-a produs o breșă, iar puterea lui Dumnezeu, ca un val uriaș, s-a prăvălit peste adunare. Vă spun, oamenii erau eliberați; solia arăta la Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii… Așa a fost la fiecare întâlnire. Peste tot pe unde am mers, am văzut puterea Spiritului lui Dumnezeu.

Credeți că eu, la fel ca cei zece leproși, voi păstra liniște, și nu îmi voi ridica glasul să proclam neprihănirea lui Hristos, să Îl laud și să-L slăvesc? Încerc să vă prezint și vouă aceste lucruri, ca să puteți vedea și voi dovezile pe care le văd eu, dar se pare că vorbele mele dispar în vânt. Cât timp va dura această stare? Cât timp se vor menține bărbații din inima lucrării împotriva lui Dumnezeu? Cât timp îi va mai susține poporul de aici în această poziție? Fraților, dați-vă la o parte din drum! Luați mâinile de pe chivotul Domnului, și lăsați ca Duhul Sfânt să vină și să lucreze cu mare putere. Sunt decisă să stau tare la postul datoriei mele. Poate voi cădea, la fel cum a căzut soțul meu, dar trebuie să fac o lucrare pentru Dumnezeu. Trebuie să fac o lucrare pentru veșnicie.”

The EGW 1888 Materials, 1486:

„Domnul vine, dar cei care s-au aventurat să se opună luminii pe care Dumnezeu o revărsa în măsură bogată la Minneapolis, care nu și-au umilit inimile înaintea lui Dumnezeu, vor continua să meargă pe drumul împotrivirii, zicând: ‘Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui?’ Drapelul purtat de toți cei care proclamă solia îngerului al treilea este acoperit cu o altă culoare, care realmente îl omoară. Aceasta se întâmplă acum.”

The EGW 1888 Materials, 212:

„La această întâlnire mi-am prezentat mărturia că a strălucit cea mai prețioasă lumină din Scripturi, prin prezentarea marelui subiect al neprihănirii lui Hristos în legătură cu legea, subiect care trebuie menținut constant înaintea păcătosului ca singura lui speranță pentru mântuire.”

The EGW 1888 Materials, 1066:

„Când ai să fii luminat de Duhul Sfânt, vei vedea toată acea urâciune de la Minneapolis așa cum este ea, așa cum o vede Dumnezeu. Dacă nu ne vom mai vedea în această lume, fii sigur că am iertat toată suferința și chinul sufletesc pe care mi l-ai produs fără motiv. Dar pentru sufletul tău, pentru Cel care a murit pentru tine, doresc să vezi și să-ți mărturisești erorile. Tu te-ai unit cu cei care s-au împotrivit Spiritului lui Dumnezeu. Ai avut toate dovezile de care aveai nevoie că Domnul lucrează prin frații Waggoner și Jones; dar nu ai primit lumina; și după simțămintele nepotrivite, cuvintele rostite împotriva adevărului, nu ai fost gata să mărturisești că ai făcut rău, că acești bărbați au avut o solie de la Dumnezeu, și că ai tratat cu ușurătate și solia, și solii” (Din Australia, către Frank .E. Belden).

The EGW 1888 Materials, 1070:

„Dumnezeu intenționa ca străjerii să se ridice și cu voci unite să proclame o solie lămurită, să dea trâmbiței un sunet clar, ca poporul să se poată ridica la postul datoriei lui și să-și facă partea în marea lucrare. Atunci lumina clară, puternică, a celuilalt înger care coboară din cer cu mare putere ar fi umplut pământul cu slava lui. Suntem cu ani de zile în urmă; iar cei care au stat în orbire și au împiedicat chiar solia pe care Dumnezeu urmărea să o facă o lumină arzătoare la întâlnirea de la Minneapolis, au nevoie să-și umilească sufletele înaintea lui Dumnezeu, să vadă și să înțeleagă cum lucrarea a fost împiedicată de orbirea minții și împietrirea inimii lor.”